FIAT Spider/Coupe Klub DK

Vedtægter for Fiat Spider/Coupe Klub DK

 

Vedtægter for FIAT SPIDER/COUPE KLUB DK.

§ 1

Klubbens navn er FIAT SPIDER/COUPE KLUB DK.

§ 2

Klubbens hovedformål er at fremme interessen for Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er og styrke båndene mellem ejerne, således at flest mulige af bilerne bevares.

Bestyrelsen skal navnlig søge sine retningslinier efter følgende bestemmelser:

A. Yde hjælp til erhvervelse bevarelse, udstilling og vedligeholdelse af Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er. (Ikke økonomisk)

B. Indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk materiale vedrørende Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er.

C. Fremme den venskabelige og kammeratlige ånd, som eksisterer blandt alle, der samles om Fiat Spider/Coupe Klub.

§ 3

Som medlemmer kan optages personer, organisationer eller bedrifter, som ejer eller er interesseret i Fiats Sport modeller.

Optagelse i klubben sker efter den fremgangsmåde, den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter. Den der søger optagelse, forventes at overholde klubbens love og de bestemmelser, som er affattet i henhold til lovene.

Bestyrelsen afgør, om en ansøgning om optagelse skal efterkommes.

Bestyrelsen kan ved simpelt stemmeflertal afslå at imødekomme en begæring om optagelse i klubben. Bestyrelsens afgørelse er i så henseende endelig.

Udmeldelse sker automatisk, såfremt at kontingent ikke er betalt efter den ene rykker, der udsendes.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Beslutningen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse er endelig. Såfremt det således udelukkede medlem ønsker en begrundelse for udelukkelsen, har han krav på det.

§ 4

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, for et år af gangen.

Bestyrelsen træffer beslutning om, på hvilke tidspunkter kontingentet forfalder til betaling, herunder for hvilken periode nye medlemmer betaler kontingent, afhængig af tidspunktet for deres indmeldelse i klubben.

§ 5

Ved afstemning har alle medlemmer samme retsstilling.

Organisationer, bedrifter, firmaer el. lign., der er indmeldt i klubben, skal under stemmeafgivning navngives ved en person, der møder som repræsentant. Der kan ikke gives møde ved flere personer og der kan kun afgives en stemme på generalforsamlingen.

Stemmeret opnås når kontingentet er betalt.

§ 6

I klubbens arrangementer kan kun deltage køretøjer, som overholder myndighedernes forskrifter. Det er deltagernes eget ansvar at dette er opfyldt.

§ 7

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af fra 3 til 10 medlemmer inklusive formanden, og det er ønskværdigt at halvdelen er bosiddende øst for Storebælt og halvdelen vest for Storebælt.

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af højst 2 år.

Falder bestyrelsesmedlemmernes antal til under 3, skal der straks afholdes suppleringsvalg op til den nominerede størrelse.

Generalforsamlingen vælger en formand samt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig dernæst med næstformand, kasserer og sekretær, således at formand og næstformand så vidt muligt er bosat i hver sin af ovenfor nævnte geografiske områder. Dog vil bestyrelsen kunne konstituere sig med ny formand i tilfælde af ændringer i bestyrelsessammensætningen i en valgperiode. Generalforsamlingen vælger, i påkommende tilfælde, en ny formand på førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer incl. formanden eller næstformanden er til stede, men i alle beslutninger, som efter vedtægterne kræver enstemmighed skal dog enten alle medlemmerne af bestyrelsen være til stede eller skriftligt efter forelæggelse af hele sagen have haft lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen holder møde, når det skønnes fornødent og fører protokol over sine forhandlinger.

Fiat Spider/Coupe Klub DK forpligtes økonomisk af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura, for så vidt som sådan prokura skønnes ønskværdig til almindeligt løbende forretninger.

§ 8

I alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen den højeste myndighed i klubben.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og den daglige forretningsgang, herunder nedsættelse af udvalg etc., hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

§ 9

Bestyrelsen indkalder til og bestemmer stedet for generalforsamlinger, dog skal den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af september.

Alle generalforsamlinger skal indkaldes med 4 ugers varsel og dagsordenen skal tydeligt indeholde alle punkter, som skal behandles. På generalforsamlingen kan intet punkt behandles, som ikke har været optaget på dagsordenen og nøjagtigt defineret, således at medlemmerne kan se, hvad der skal behandles på vedkommende generalforsamling. Forslag til kandidater til bestyrelsen kan offentliggøres sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Indkaldelse til alle generalforsamlinger sker via klubbens medier.

§ 10

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1) Bestyrelsens beretning for virksomheden i det forløbne år.

2) Det reviderede regnskab for foregående kalenderår fremlægges til decharge.

3) Spørgsmål som er optaget på dagsordenen, hvorved bemærkes, at sådanne spørgsmål enten kan rejses af bestyrelsen eller af medlemmerne, men i sidste fald således at de inden udgangen af februar, skal have indsendt ønsker om optagelse på dagsordenen skriftligt til bestyrelsen, jfr. dog herved § 12 om lovændringer.

4) Valg af:

a) Bestyrelsesmedlemmer

b) 1 eventuelt 2 revisor(er). For anmeldelse af kandidater til bestyrelsen gælder de samme regler som for optagelse af sager på dagsordenen.

5) Eventuelt.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt har forlangt det over for bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 8 dage efter, at medlemmernes anmodning er kommet den i hænde, med normalt 4 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen. Dirigentens afgørelse er endelig.

En dirigent kan, hvis generalforsamlingen ønsker det, afsættes og en ny vælges i hans sted, alt ved simpelt flertal.

Forslag om ændringer i klubbens love skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts, for så vidt som de skal behandles på første ordinære generalforsamling, idet sådanne forslag, kun kan behandles på en ordinær generalforsamling. Lovændringer kan også foreslås af bestyrelsen, og de kan i så fald behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder.

For at en lovændring gyldigt skal kunne vedtages hvad enten det drejer sig om et forslag, der lovligt kan fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, eller et forslag, der lovligt kun kan fremsættes på en ordinær generalforsamling, kræves at forslaget skal have 3/4 af de fremmødte stemmer for sig. For så vidt som der kun deltager 6 medlemmer eller derunder i generalforsamlingen, skal der være 4/5 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 13

Ved generalforsamlinger kan der stemmes ved fuldmagt.

§ 14

Forslag til opløsning af klubben behandles i første omgang efter samme regler som forslag til ændring af vedtægterne jfr. § 12 stk. 3.

Derudover kræves dog at der skal holdes en ny generalforsamling til afgørelse af spørgsmålet. Denne generalforsamling der skal holdes senest 3 uger efter den første, skal indkaldes alene med det formål at tage stilling til klubbens opløsning, og såfremt der nu er 3/4’s flertal for opløsningen, er beslutningen gyldig.

Ved klubbens eventuelle opløsning overgår dens samlinger og formue til de medlemmer, der er mødt op til sidste generalforsamling.

Formuen deles ligeligt mellem de fremmødte og samlingerne bortsælges ved auktion mellem de fremmødte.

§ 15

Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens formål og virke ikke bringes i miskredit eller latterliggøres. Medlemmerne skal stedse have tanke for at holde klubbens renomme i offentligheden i hævd. Dette indebærer at forholdet mellem medlemmerne skal præges af en venskabelig og kammeratlig ånd og at medlemmernes køretøjer skal behandles med den respekt, som disse dejlige køretøjer kræver.

Klubbens formand eller dennes stedfortræder kan påtale overtrædelse af ovennævnte regler og kan mægle i stridigheder imellem medlemmerne.                         ·

Medlemmerne har pligt til at rette sig efter formandens afgørelse, såfremt mægling mod forventning er forgæves.

Vil et medlem ikke rette sig efter formandens afgørelse, kan bestyrelsen bringe udelukkelsesreglen i § 3 til anvendelse.

Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. juni 2016.