FIAT Spider/Coupé Klub Danmark

Vedtægter for FIAT Spider/Coupé Klub Danmark

 

Vedtægter for FIAT Spider/Coupé Klub Danmark

 • 1
  Navn

Klubbens navn er FIAT Spider/Coupé Klub Danmark.

 • 2
  Formål

Klubbens hovedformål er at fremme interessen for FIAT Spider/Coupé modeller og styrke båndene mellem ejerne, således at flest mulige af bilerne bevares.

Bestyrelsen skal navnlig søge sine retningslinjer efter følgende bestemmelser:

 1. Yde hjælp til erhvervelse, bevarelse, udstilling og vedligeholdelse af FIAT Spider/Coupé modeller (ikke økonomisk).
 2. Indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk materiale vedrørende FIAT Spider/Coupé modeller, og andre efterkrigs Fiat sports modeller.
 3. Fremme den venskabelige og kammeratlige ånd, som eksisterer blandt alle, der samles om FIAT Spider/Coupé Klub Danmark.
 • 3
  Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, organisationer eller virksomheder, som ejer eller er interesseret i FIATs Sport modeller.

Optagelse i klubben sker efter den fremgangsmåde, den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter. Den der søger optagelse, forventes at overholde klubbens vedtægter og de bestemmelser, som er udfærdiget i henhold til vedtægterne.

Udmeldelse sker automatisk, såfremt kontingentet ikke er betalt efter den ene rykker, der udsendes.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Beslutningen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse er endelig. Såfremt det således udelukkede medlem ønsker en begrundelse for udelukkelsen, har vedkommende krav på det.

 • 4
  Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og afholdes hvert år inden udgangen af september, med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for klubben ved formanden.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Kassereren forelægger budget for det kommende regnskabsår, herunder forslag til kontingentsatser til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor for 1 år, evt. også revisor suppleant.
 9. Eventuelt

Dagsordenen skal tydeligt indeholde de punkter som skal behandles.

Den på generalforsamlingen valgte revisor og evt. revisorsuppleantkan ikke være medlem af bestyrelsen. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Forslag til kandidater til bestyrelsen kan offentliggøres sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. For anmeldelse af kandidater til bestyrelsen gælder de samme regler som for optagelse af sager på dagsordenen.

Vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.
Hvis der kun deltager 6, eller færre, medlemmer i generalforsamlingen, skal 4/5 af de fremmødte stemme for forslaget.

Ved generalforsamlinger kan der stemmes ved fuldmagt.

Organisationer, virksomheder el.lign., der er indmeldt i klubben, har én stemme på GF, og kan kun møde med én repræsentant.

Stemmeret opnås når kontingentet er betalt.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker via klubbens medier.

 • 5
  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelse af behandlingsemne. Bestyrelsen skal senest 8 dage efter at medlemmernes anmodning er kommet den i hænde, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Der indkaldes med samme varsel som den ordinære.

 • 6
  Klubbens ledelse og ansvar

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af fra 3 til 10 medlemmer inklusive formanden, og det er ønskværdigt at halvdelen er bosiddende øst for Storebælt og halvdelen vest for Storebælt.

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for et tidsrum af højst 2 år.

Falder bestyrelsesmedlemmernes antal til under 3, skal der straks afholdes suppleringsvalg op til den nominerede størrelse.

Generalforsamlingen vælger en formand samt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig dernæst med næstformand, kasserer og sekretær, således at formand og næstformand så vidt muligt er bosat i hver sin af ovenfor nævnte geografiske områder. Dog vil bestyrelsen kunne konstituere sig med ny formand i tilfælde af ændringer i bestyrelsessammensætningen i en valgperiode. Generalforsamlingen vælger, i påkommende tilfælde, en ny formand på førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen holder møde, når det skønnes nødvendigt og fører protokol over sine forhandlinger.

Fiat Spider/Coupé Klub Danmark tegnes af formanden og kassereren.
Bestyrelsen kan tildele kassereren fuldmagt til at disponere over klubbens indestående.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.

I alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen den højeste myndighed i klubben.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af udvalg etc., hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

 • 7
  Økonomi

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Klubbens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning om, på hvilke tidspunkter kontingentet forfalder til betaling, herunder for hvilken periode nye medlemmer betaler kontingent afhængig af tidspunktet for deres indmeldelse i klubben.

 • 8
  Deltagelse i klubbens arrangementer

I klubbens arrangementer kan kun deltage køretøjer, som overholder myndighedernes forskrifter. Det er deltagernes eget ansvar at dette er opfyldt.

 • 9
  Medlemmers adfærd

Klubbens medlemmer skal til enhver tid udvise en adfærd således at klubben ikke på nogen måde bringes i miskredit.

Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

 • 10
  Opløsning af klubben

Klubben kan kun opløses, såfremt et lovligt indsendt forslag derom vedtages af 3/4 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på to ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Ved klubbens eventuelle opløsning overgår dens samlinger og formue til de medlemmer, der er mødt op til sidste generalforsamling.

Formuen deles ligeligt mellem de fremmødte og samlingerne bortsælges ved auktion mellem de fremmødte.

 • 11
  Ikrafttræden

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. juni 2021.

 

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, virker nogle af sidens funktioner ikke. Dit valg skal fornyes efter 8 dage.