FIAT Spider/Coupe Klub DK

Vedtægter for Fiat Spider/Coupe Klub DK

 

Vedtægter for FIAT SPIDER/COUPE KLUB DK.

§ 1

Klubbens navn er FIAT SPIDER/COUPE KLUB DK.

§ 2

Klubbens hovedformål er at fremme interessen for Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er og styrke båndene mellem ejerne, således at flest mulige af bilerne bevares.

Bestyrelsen skal navnlig søge sine retningslinier efter følgende bestemmelser:

A. Yde hjælp til erhvervelse bevarelse, udstilling og vedligeholdelse af Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er. (Ikke økonomisk)

B. Indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk materiale vedrørende Fiat Spider/Coupe og Cabriolet’er.

C. Fremme den venskabelige og kammeratlige ånd, som eksisterer blandt alle, der samles om Fiat Spider/Coupe Klub.

§ 3

Som medlemmer kan optages personer, organisationer eller bedrifter, som ejer eller er interesseret i Fiats Sport modeller.

Optagelse i klubben sker efter den fremgangsmåde, den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter. Den der søger optagelse, forventes at overholde klubbens love og de bestemmelser, som er affattet i henhold til lovene.

Bestyrelsen afgør, om en ansøgning om optagelse skal efterkommes.

Bestyrelsen kan ved simpelt stemmeflertal afslå at imødekomme en begæring om optagelse i klubben. Bestyrelsens afgørelse er i så henseende endelig.

Udmeldelse sker automatisk, såfremt at kontingent ikke er betalt efter den ene rykker, der udsendes.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Beslutningen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse er endelig. Såfremt det således udelukkede medlem ønsker en begrundelse for udelukkelsen, har han krav på det.

Læs mere: Vedtægter for Fiat Spider/Coupe Klub DK